Chọn loại dịch vụ
CHỌN LOẠI DỊCH VỤ
STT Tên dịch vụ Đơn vị tiếp nhận Trạng thái tài khoản doanh nghiệp
I. Dịch vụ Airtime/ Mã Thẻ
1 Hồ sơ trực tuyến Airtime/ Mã Thẻ Trung tâm MDS Chưa đăng ký
II. Dịch vụ GTGT
2 Hồ sơ trực tuyến MDS Trung tâm MDS Chưa đăng ký
3 Hồ sơ trực tuyến TCT Tổng công ty Chưa đăng ký