ĐẦU MỐI LIÊN HỆ

I. Airtime/mã thẻ

Đầu mối: Nguyễn Đậu Thắng

Điện thoại: 090.442.3999

Email: thang.nd@mobifone.vn

II. Dịch vụ GTGT MDS

1. Dịch vụ mobiEdu

Đầu mối: Đặng Thường

Điện thoại: 090.414.0884

Email: thuong.d@mobifone.vn

2. Dịch vụ mobiOn

Đầu mối: Trần Văn Quang

Điện thoại: 090.463.1955

Email: quang.tran@mobifone.vn

3. Dịch vụ Data IP

Đầu mối: Nguyễn Thanh Vân

Điện thoại: 093.621.0189

Email: van.thanh@mobifone.vn

4. Dịch vụ GTGT khác

Đầu mối:Trần Văn Quang

Điện thoại: 090.463.1955

Email: quang.tran@mobifone.vn